SZVMŽ je bilo ustanovljeno 13. 2. 1992. Njegova osnovna dejavnost je izobraževanje veterinarjev - članov društva. Društvo predvsem skrbi za izmenjavo strokovnih mnenj in izkušenj med svojimi člani ter za seznanjanje le-teh z najnovejšimi spoznanji na področju veterinarske stroke.

Društvo vodi predsednik društva, za pravilnost in ažurnost finančnega poslovanja skrbi blagajnik. Tekoče operativne posle vodi tajnica. Odločitve v zvezi s sprotnimi problemi sprejema upravni odbor, ki o vseh aktivnostih poroča članom na občnem zboru. Občni zbor članov tudi voli funkcionarje društva in potrjuje poslovna in finančna poročila. Poslovne knjige vodi pooblaščeni knjigovodski servis.

Poročilo o delu UO SZVMŽ v mandatnem obdobju 2018, odpri tukaj.
Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2018, odpri tukaj.

Društvo bo obravnavalo poslovno in finančno poročilo na skupščini, ki bo dne 4. 4. 2019 v hotelu Bernardin, Portorož, v sklopu izobraževalnega simpozija. Finančni del poročila je pripravil pooblaščeni knjigovodski servis, poslovni del pa predsednik društva v sodelovanju s člani Upravnega odbora. Finančno in blagajniško poslovanje je sproti kontroliral Nadzorni odbor, ki bo na skupščini prav tako podal svoje poročilo.


Predsednik UO SZVMŽ, Milan Matko