Na podlagi 9. in 33. člena Zakona o društvih (Ur. 1. RS št. 60/95) je redna skupščina društva dne 17.04.1998 sprejela spremembe in dopolnitve

STATUTA

Slovenskega združenja veterinarjev za male živali

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Ime, sedež, področje delovanja združenja

1. člen

Združenje se imenuje Slovensko združenje veterinarjev za male živali (v nadaljevanju združenje).

2. člen

Združenje je prostovoljno združenje veterinarjev, ki se praktično, teoretično ali znanstveno ukvarjajo z zdravljenjem malih živali.

3. člen

Združenje je pravna oseba zasebnega prava.

Sedež združenja je v Ljubljani, Cesta v Mestni Log 47.

4. člen

Združenje ima svoj znak in pečat.

Znak združenja predstavljajo začetnice imena združenja (Slovensko združenje veterinarjev za male živali - SZVMŽ). V sredini povečane črke V je silhueta psa.

Pečat je okrogle oblike, premera 3cm. V sredini je velika črka V s silhueto psa, ob robu pečata pa je izpisano ime združenja.

5. člen

Zaradi uresničevanja skupnih interesov se lahko združenje povezuje z drugimi sorodnimi organizacijami v Sloveniji in v tujini.

6. člen

Delovanje združenja in njegovih organov je javno. Združenje o svojem delovanju obvešča ožjo in širšo javnost.

Ožjo javnost obvešča tako, da interno objavlja vabila in zapisnike organov ter izdaja interna obvestila. Zapisniki vseh sej organov so dostopni članom združenja.

Širšo javnost obvešča s tem, da so seje organov združenja javne. Na sejah so lahko navzoči novinarji. O svoji dejavnosti društvo obvešča javnost preko sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti delovanja združenja je odgovoren predsednik upravnega odbora.

2. Namen in naloge združenja

7. člen

Namen združenja je prispevati svoj delež pri razvoju in napredku praktičnih in znanstvenih spoznanj v veterinarski medicini malih živali v najširšem pomenu ter medsebojno povezovanje zaradi uresničevanja skupnih interesov.

8. člen

Združenje uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami:

- s sodelovanjem pri razvijanju in organiziranju izobraževanj članov združenja na področju veterinarske medicine malih živali;
- s povezovanjem in sodelovanjem z domačimi in tujimi organizacijami;
- z organiziranjem seminarjev in predavanj;
- s posredovanjem in izdajanjem lastne strokovne literature.

II. ČLANSTVO

9. člen

Članstvo v združenju je prostovoljno.

Redni član združenja lahko postane doktor veterinarske medicine, ki se praktično, teoretično ali znanstveno ukvarja z zdravljenjem malih živali, sprejme statut in poda pismeno pristopno izjavo ter plača obveznosti. Pristopno izjavo potrdi upravni odbor.

Član združenja lahko postane, pod enakimi pogoji, tudi tuji državljan.

10. člen

Pravice rednih članov združenja so:

- da volijo in so voljeni v organe združenja
- da sodelujejo pri delu organov združenja
- da po svojih najboljših močeh in sposobnostih prispevajo k uresničevanju programa združenja
- da spoštujejo pravila in sklepe združenja
- da redno plačujejo članarino
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem združenja ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

11. člen

Dolžnosti članov so:

- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov združenja
- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog združenja
- da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi skupščina združenja
- da dajejo združenju informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog
- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane združenja
- da varujejo ugled združenja.

12. člen

Združenje lahko ima tudi častne člane.

Častnega člana razglasi skupščina na predlog upravnega odbora.

Častni član, postane oseba, ki je z dolgoletnim prizadevnim delom bistveno prispevala k napredku medicine malih živali ali združenja.

Častni član je lahko redni član, lahko pa tudi nečlan združenja. Če ni član sodeluje pri delu, ne more pa odločati.

13. člen

Člani organov združenja za svoje delo praviloma ne prejemajo plačila.

Upravni odbor pa lahko posameznemu članu za posebne dosežke in izredne uspehe pri delu prizna primerno nagrado.

14. člen

Članstvo v združenju preneha:

- s prostovoljnim izstopom
- s črtanjem
- z izključitvijo
- s prenehanjem združenja
- s smrtjo

Član prostovoljno izstopi iz združenja, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz združenja upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine do konca koledarskega leta.

O izključitvi člana iz združenja odloča častno razsodišče s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

III. ORGANI ZDRUŽENJA

15. člen

Organi združenja so:

- skupščina
- upravni odbor
- nadzorni odbor
- častno razsodišče

Skupščina

16. člen

Skupščina je najvišji organ združenja. Sestavljajo jo vsi člani združenja.

17. člen

Skupščina je lahko redna, ali izredna. Redno skupščino sklicuje upravni odbor najmanj enkrat letno.

O sklicu skupščine upravni odbor obvesti člane pisno vsaj štirinajst dni pred sejo.

Izredna skupščina se sklicuje po potrebi. Skliče jo upravni odbor na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj ene tretjine vseh članov in sicer najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahteve. Če upravni odbor v navedenem roku ne skliče skupščine jo lahko skličejo predlagatelji.

Izredna skupščina odloča samo o zadevi, zaradi katere je sklicana.

18. člen

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov.

Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 15% aktivnih članov, vendar ne manj kot 10 članov.

19. člen

Skupščina sprejme sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju združenja, je potrebno glasovanje najmanj dveh tretjin navzočih članov, na skupščini pa mora biti prisotna vsaj polovica članov.

20. člen

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

Kadar se odloča o razrešitvi posameznih članov organov združenja, ti nimajo glasovalne pravice.

21. člen

Skupščino vodi predsednik združenja do izvolitve delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev.

Skupščina po potrebi izvoli tudi druge delovne organe.

22. člen

Naloge skupščine:

- sklepa o dnevnem redu
- sprejema pravila in druge splošne akte združenja ter njihove spremembe in dopolnitve
- sprejema program dela združenja
- sprejema finančni načrt in zaključni račun
- obravnava poročilo o delu upravnega, nadzornega odbora, častnega razsodišča in sklepa o njih
- odloča o podeljevanju statuta častnega člana in izreka priznanje posameznim članom
- odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča
- voli in razrešuje predsednika in člane upravnega odbora, nadzorni odbor in častno razsodišče
- odloča o višini članarine
- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami
- dokončno odloča o izključitvi člana iz združenja
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin
- sklepa o prenehanju združenja.

23. člen

O poteku skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, oba overovatelja in zapisnikar.

Upravni odbor

24. člen

Upravni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in druge zadeve pomembne za delovanje združenja, zlasti pa izvršuje sklepe skupščine.

25. člen

Upravni odbor je izvršilni organ združenja in je za svoje delo odgovoren skupščini.

26. člen

Naloge upravnega odbora:

- sklicuje skupščino
- pripravlja poročila o delu združenja
- pripravlja predloge za skupščino
- pripravlja in sestavlja predloge finančnih načrtov in zaključni račun
- imenuje in razrešuje stalne in občasne komisije.

27. člen

Člani upravnega odbora so: predsednik, dva podpredsednika, tajnik, blagajnik in dva člana.

Podpredsedniški mesti zasedata bivši in bodoči predsednik združenja.

28. člen

Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno.

29. člen

Člane upravnega odbora, razen komisij, voli skupščina za čas dveh let in so lahko voljeni večkrat zaporedoma.

Mesto predsednika združenja po dvoletnem mandatu prevzame podpredsednik, ki ga skupščina izvoli s tajnim glasovanjem, ločeno od ostalih članov upravnega odbora.

30. člen

Predsednik upravnega odbora, ki je hkrati predsednik združenja, zastopa in predstavlja združenje. V primeru njegove odsotnosti prevzame to dolžnost podpredsednik.

31. člen

Tajnik združenja vodi evidenco članstva, piše zapisnike sej upravnega odbora in skupščine, skrbi za arhiv združenja, vodi druge evidence in opravlja druge podobne naloge.

32. člen

Blagajnik vodi blagajniško poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi, vodi evidenco o plačilu članarine, sopodpisuje naloge za denarna izplačila ter ureja druge denarne zadeve.

33. člen

Upravni odbor lahko imenuje stalne ali občasne komisije, ki jih sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.

34. člen

Upravi odbor je sklepčen, če so vabljeni vsi člani in je vsaj polovica prisotnih. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.Pri enakem številu glasov prinaša prednost glas predsednika.

Nadzorni odbor

35. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina za čas enega leta. Skupščina istočasno izvoli tudi dva namestnika nadzornega odbora.

Nadzorni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika in njegovega namestnika.

36. člen

Nadzorni odbor spremlja delo organov združenja med dvema skupščinama in kontrolira finančno poslovanje združenja.

Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini in ji poroča o svojem delu vsaj enkrat letno.

37. člen

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora, lahko pa se udeležijo sej brez glasovalne pravice.

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi člani in če zanje glasujeta najmanj dva člana.

Častno razsodišče

38. člen

Častno razsodišče je sestavljeno iz treh članov in dveh namestnikov, ki jih izvoli skupščina za dobo dveh let.

Predsednika častnega razsodišča izvolijo člani izmed sebe.

Postopek pred častnim razsodiščem se vodi v skladu s pravilnikom častnega razsodišča.

Častno razsodišče odloča, če so prisotni vsi trije člani. Sklep je sprejet, če zanj glasujeta dva člana.

Za svoje delo je odgovorno skupščini.

39. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:

- kršitev določb statuta
- nevestno opravljanje sprejetih nalog in funkcij v društvu
- neizvajanje sklepov organov društva
- dejanja, ki škodujejo ugledu društva

40. člen

Častno razsodišče lahko članom združenja izreče naslednje disciplinske ukrepe:

- javni opomin
- izključitev

Zoper sklep častnega razsodišča se prizadeti član lahko v roku 15 dni pritoži na skupščino, kot drugostopenjski organ, ki o zadevi dokončno odloči.

IV. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE ZDRUŽENJA

41. člen

Viri dohodkov:

- članarina
- darila
- dohodek iz dejavnosti združenja in naslova materialnih pravic
- prispevki sponzorjev
- javna sredstva
- drugi viri.

42. člen

Materialno in finančno poslovanje vodi društvo na podlagi pravilnika o finančno-materialnem poslovanju, v katerem združenje določi način in obliko izkazovanja podatkov o finančnem poslovanju. Pravilnik mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva (standard 33).

43. člen

Morebitno premoženje združenja sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last združenja in so vpisane v knjigo inventure.

S premoženjem združenja upravlja upravni odbor.

Za odkup, ali odtujitev premičnine je potreben sklep upravnega odbora.

O odkupu ali odtujitvi nepremičnine odloča skupščina.

44. člen

Finančno poslovanje združenja poteka preko žiro računa pristojne agencije za plačilni promet ali banke.

Finančne listine podpisujeta blagajnik in predsednik društva, v njihovi odsotnosti pa osebi, ki ju pooblasti upravni odbor.

V. KONČNE DOLOČBE

45. člen

Združenje preneha:

- po volji članov na podlagi sklepa skupščine, potrjenega z dvotretjinsko večino
- na podlagi zakona.

46. člen

V primeru prenehanja združenja pripadajo njegova sredstva Društvu za cerebralno paralizo otrok.

47. člen

Ta statut prične veljati, ko ga sprejme skupščina in ga potrdi pristojni organ za notranje zadeve.

Tajnik: dr. Zlata Čop, l.r. 

Predsednik: dr. Bojan Zorko, l.r.

* * *

Statut je bil potrjen s strani Upravne enote Ljubljana, dne 09.06.1998, pod št. JRO26-897/97.