Na podlagi 9. in 33. člena Zakona o društvih (Ur. 1. RS št. 60/95) je e-skupščina društva dne 18. 2. 2019 sprejela spremembe in dopolnitve

STATUTA

Slovenskega združenja veterinarjev za male živali

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Ime, sedež, področje delovanja združenja

1. člen

Združenje se imenuje Slovensko združenje veterinarjev za male živali (v nadaljevanju združenje).


2. člen

Združenje je prostovoljno združenje veterinarjev, ki se praktično, teoretično ali znanstveno ukvarjajo z zdravljenjem malih živali.


3. člen

Združenje je pravna oseba zasebnega prava.

Sedež združenja je v ............................................................. . Naslov združenja določi skupščina s sklepom..


4. člen

Združenje ima svoj znak in pečat.
Znak združenja predstavlja krog, ki je prekinjen v desnem spodnjem kvadrantu, vanj sta vrisana obris glave psa, ki gleda v desno in mačke, ki gleda v levo.
Pečat je okrogle oblike, premera 3 cm. V sredini kroga, ki je prekinjen v desnem spodnjem kvadrantu, sta vrisana obris glave psa, ki gleda v desno in mačke, ki gleda v levo.
Ob zunanjem robu pečata je z desne proti levi z velikimi tiskanimi črkami vpisano ime združenja SLOVENSKO ZDRUŽENJE VETERINARJEV ZA MALE ŽIVALI, ob notranjem robu pečata pa z leve proti desni SLOVENIAN SMALL ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION.

5. člen

Zaradi uresničevanja skupnih interesov se lahko združenje povezuje z drugimi sorodnimi organizacijami v Sloveniji in v tujini.


6. člen

Delovanje združenja in njegovih organov je javno. Združenje o svojem delovanju obvešča ožjo in širšo javnost.

Ožjo javnost obvešča tako, da interno objavlja vabila in zapisnike organov ter izdaja interna obvestila.
Zapisniki vseh sej organov so dostopni članov združenja. Zapisniki UO, NO, častnega razsodišča in skupščine se nalagajo na zaprti del spletne strani združenja. Rok hrambe zapisnikov je eno leto.

Širšo javnost obvešča s tem, da so seje organov javne. Na sejah so lahko navzoči novinarji. O svoji dejavnosti združenje obvešča javnost preko sredstev javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti delovanja združenja je odgovoren predsednik upravnega odbora.


2. Namen in naloge združenja

7. člen

Namen združenja je prispevati svoj delež pri razvoju in napredku praktičnih in znanstvenih spoznanj v veterinarski medicini malih živali v najširšem pomenu ter medsebojno povezovanje zaradi uresničevanja skupnih interesov.


8. člen

Združenje uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami:
- s sodelovanjem pri razvijanju in organiziranju izobraževanj članov združenja na področju veterinarske medicine malih živali;
- s povezovanjem in sodelovanjem z domačini in tujimi organizacijami;
-  z organiziranjem seminarjev in predavanj;
- s posredovanjem in izdajanjem lastne strokovne literature.

Dejavnosti združenja so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) naslednje:

Šifra             Dejavnost
S 94.120      Dejavnost strokovnih združevanj
P 85.590     Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
N 82.300     Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

II. ČLANSTVO

9. člen

Članstvo v združenju je prostovoljno.

Redni član združenja lahko postane doktor veterinarske medicine, ki se praktično, teoretično ali znanstveno ukvarja z zdravljenjem malih živali, sprejme statut in poda pismeno pristopno izjavo ter plača obveznosti. Pristopno izjavo potrdi upravni odbor.

Član združenja lahko postane, pod enakimi pogoji, tudi tuji državljan.


10. člen

Pravice rednih članov združenja so:
- da volijo in so voljeni v organe združenja;
- da sodelujejo pri delu organov združenja;
- da po svojih najboljših močeh in sposobnostih prispevajo k uresničevanju programa združenja;
- da spoštujejo pravila in sklepe združenja;
- da redno plačujejo članarino;
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem združenja ter njegovim finančno materialnim poslovanjem;
- da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti združenja.

11. člen

Dolžnosti članov so:

- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov združenja
- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog združenja
- da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi skupščina združenja
- da dajejo združenju informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog
- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane združenja
- da varujejo ugled združenja.


12. člen

Združenje lahko ima tudi častne člane.

Častnega člana razglasi skupščina na predlog upravnega odbora.

Častni član, postane oseba, ki je z dolgoletnim prizadevnim delom bistveno prispevala k napredku medicine malih živali ali združenja.

Častni član je lahko redni član, lahko pa tudi nečlan združenja. Če ni član sodeluje pri delu, ne more pa odločati.


13. člen

Člani organov združenja za svoje delo praviloma ne prejemajo plačila.

Upravni odbor pa lahko posameznemu članu za posebne dosežke in izredne uspehe pri delu prizna primerno nagrado.


14. člen

Članstvo v združenju preneha:
- s prostovoljnim izstopom,
- s črtanjem,
- z izključitvijo,
- s prenehanjem združenja,
-  s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz združenja, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz združenja upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine do konca koledarskega leta.
O izključitvi iz združenja odloča častno razsodišče s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

Komunikacija med člani
Komunikacija s člani združenja praviloma poteka po elektronski poti. V ta namen je vsak član dolžan skrbeti, da ima upravni odbor pravilen in popoln elektronski naslov. V kolikor član spremembe elektronskega naslova ne sporoči, se šteje, da je sam povzročil situacijo, zaradi katere ne more vsebinsko sodelovati pri sprejemanju odločitev.

Skupščina, seje upravnega odbora, sekcij združenja ali častnega razsodišča lahko potekajo tudi v obliki dopisnih sej (korenspondenčno) z uporabo sodobnih komunikacijskih sredstev. Pri tem se za vsako dopisno sejo vodi zapisnik.


III. ORGANI ZDRUŽENJA

15. člen

Organi združenja so:

- skupščina
- upravni odbor
- nadzorni odbor
- častno razsodišče

Skupščina


16. člen

Skupščina je najvišji organ združenja. Sestavljajo jo vsi člani združenja.


17. člen

Skupščina je lahko redna, izredna ali pa dopisna. Redno skupščino sklicuje upravni odbor najmanj enkrat letno.

O sklicu skupščine upravni odbor obvesti člane pisno vsaj štirinajst dni pred sejo.

Izredna skupščina se sklicuje po potrebi. Skliče jo upravni odbor na lastno pobudo, na zahtevo najmanj ene tretjine vseh članov, in sicer najkasneje  v roku 30 dni po prejemu zahteve.

Če upravni odbor v navedenem roku ne skliče skupščine, jo lahko skličejo predlagatelji. Izredna skupščina odloča o zadevi, zaradi katere je sklicana.

Skupščina se lahko opravi tudi na dopisni način (korenspondenčno). V primeru, da obstajajo tehtni razlogi, se tako skupščino lahko skliče. Dopisna skupščina poteka tako, da se vsem članom hkrati pošlje pisno vabilo z izdelanim predlogom sklepov, glede katerih lahko glasuje samo: za, proti ali vzdržan. Upravni odbor obvesti člane združenja preko elektronske pošte ter določi rok, do katerega se lahko člani do tega predloga opredelijo. Člani so dolžni potrditi prejem elektronske pošte s potrdilom o branju ali z odgovorom na elektronsko sporočilo. Če do navedenega roka najmanj polovica vseh članov, ki so potrjeno prejeli elektronsko sporočilo, predloga ne zavrne, se šteje, da je predlog potrjen v vsebini in obliki, kot je bil posredovan v elektronskem sporočilu.

18. člen

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov.

Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 15% aktivnih članov, vendar ne manj kot 10 članov.


19. člen

Skupščina sprejme sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju združenja, je potrebno glasovanje najmanj dveh tretjin navzočih članov, na skupščini pa mora biti prisotna vsaj polovica članov.


20. člen

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

Kadar se odloča o razrešitvi posameznih članov organov združenja, ti nimajo glasovalne pravice.


21. člen

Skupščino vodi predsednik združenja do izvolitve delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev.

Skupščina po potrebi izvoli tudi druge delovne organe.


22. člen

Naloge skupščine so:

- sklepa o dnevnem redu
- sprejema pravila in druge splošne akte združenja ter njihove spremembe in dopolnitve
- sprejema program dela združenja
- sprejema finančni načrt in zaključni račun
- obravnava poročilo o delu upravnega ter nadzornega odbora, častnega razsodišča in sklepa o njih
- odloča o podeljevanju statuta častnega člana in izreka priznanje posameznim članom
- odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča
- voli in razrešuje predsednika in člane upravnega odbora, nadzorni odbor in častno razsodišče
- odloča o višini članarine
- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami
- dokončno odloča o izključitvi člana iz združenja
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin
- sklepa o prenehanju združenja.


23. člen

O poteku skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, oba overovatelja in zapisnikar.

Upravni odbor

24. člen

Upravni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in druge zadeve pomembne za delovanje združenja, zlasti pa izvršuje sklepe skupščine.


25. člen

Upravni odbor je izvršilni organ združenja in je za svoje delo odgovoren skupščini.


26. člen

Naloge upravnega odbora:

- sklicuje skupščino
- pripravlja poročila o delu združenja
- pripravlja predloge za skupščino
- pripravlja in sestavlja predloge finančnih načrtov in zaključni račun
- imenuje in razrešuje stalne in občasne komisije.


27. člen

Člani upravnega odbora so: predsednik, dva podpredsednika, tajnik, blagajnik in dva člana.

Podpredsedniški mesti zasedata bivši in bodoči predsednik združenja.


28. člen

Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno.


29. člen

Člane upravnega odbora, razen komisij, voli skupščina za čas dveh let in so lahko voljeni večkrat zaporedoma.

Mesto predsednika združenja po dvoletnem mandatu prevzame podpredsednik, ki ga skupščina izvoli s tajnim glasovanjem, ločeno od ostalih članov upravnega odbora.


30. člen

Predsednik upravnega odbora, ki je hkrati predsednik združenja, zastopa in predstavlja združenje. V primeru njegove odsotnosti prevzame to dolžnost podpredsednik.


31. člen

Tajnik združenja vodi evidenco članstva, piše zapisnike sej upravnega odbora in skupščine, skrbi za arhiv združenja, vodi druge evidence in opravlja druge podobne naloge.


32. člen

Blagajnik vodi blagajniško poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi, vodi evidenco o plačilu članarine, sopodpisuje naloge za denarna izplačila ter ureja druge denarne zadeve.


33. člen

Upravni odbor lahko imenuje stalne ali občasne komisije, ki jih sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.


34. člen

Upravi odbor je sklepčen, če so vabljeni vsi člani in je vsaj polovica prisotnih. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.Pri enakem številu glasov prinaša prednost glas predsednika.

Nadzorni odbor

35. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina za čas enega leta. Skupščina istočasno izvoli tudi dva namestnika nadzornega odbora.

Nadzorni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika in njegovega namestnika.


36. člen

Nadzorni odbor spremlja delo organov združenja med dvema skupščinama in kontrolira finančno poslovanje združenja.

Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini in ji poroča o svojem delu vsaj enkrat letno.


37. člen

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora, lahko pa se udeležijo sej brez glasovalne pravice.

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi člani in če zanje glasujeta najmanj dva člana.

Sekcije združenja

38. člen

Člani združenja se lahko združujejo v sekcije združenja veterinarjev za male živali za delo na posameznih področjih veterine. Vsaka sekcija mora šteti najmanj deset članov. Sekcije so organizirane po strokovnem načelu in so zato metoda oziroma oblika dela združenja veterinarjev za male živali.

Sekcija je sestavni del združenja kot njegova notranja organizacijska enota. Njeno delovanje mora biti v skladu z nalogami in cilji združenja. Zato sekcija ni pravna oseba, zanjo pa veljajo določila statuta združenja veterinarjev. Član sekcije je lahko le tisti, ki je član združenja.

Za svoje delovanje mora sekcija predložiti upravnemu odboru združenja predlog za ustanovitev in program dela. Uskladitev sekcije odobri upravni odbor združenja, ki potrjuje tudi njen program dela. Vsako leto sproti mora sekcija predlagati program dela za naslednje leto, ob koncu leta pa skupščini predložiti poročilo o delu sekcije. Ustanovitev ali prenehanje sekcije se dokončno potrjuje na občnem zboru združenja.

Sekcijo vodi odbor sekcije, ki ga izvolijo člani sekcije za mandatno dobo dveh let. Vsak član sekcije je na isto funkcijo lahko izvoljen največkrat dvakrat zapored. Odbor sekcije vodi na zboru sekcije izvoljeni predsednik sekcije, ki je po funkciji član upravnega odbora. O volitvah predsednika in odbora sekcije odločajo člani sekcije sami, prav tako pa o vseh drugih zadevah, ki se tičejo njenega delovanja. Predsednik sekcije mora biti odgovoren članom sekcije, upravnemu odboru in skupščini združenja.

Upravni odbor združenja ima pravico in dolžnost nadzorovati delo sekcije. Člani upravnega odbora združenja imajo pravico, da se udeležijo sestanka sekcije, nimajo pa pravice na teh sestankih odločati. Če bi se ugotovilo, da delovanje sekcije ni v skladu z nalogami in cilji združenja, lahko upravni odbor združenja razpusti odbor sekcije in odredi ponovne volitve. Dokončni sklep o razpustitvi sekcije sprejme skupščina združenja.Če kljub opozorilu eno leto ni poročila o delu sekcije, upravni odbor združenja ugotovi, da je sekcija prenehala obstajati in o tem poroča na prvem naslednjem sestanku skupščine združenja.

Častno razsodišče

39. člen

Častno razsodišče je sestavljeno iz treh članov in dveh namestnikov, ki jih izvoli skupščina za dobo dveh let.

Predsednika častnega razsodišča izvolijo člani izmed sebe.

Postopek pred častnim razsodiščem se vodi v skladu s pravilnikom častnega razsodišča.

Častno razsodišče odloča, če so prisotni vsi trije člani. Sklep je sprejet, če zanj glasujeta dva člana.

Za svoje delo je odgovorno skupščini.


40. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:

- kršitev določb statuta
- nevestno opravljanje sprejetih nalog in funkcij v društvu
- neizvajanje sklepov organov društva
- dejanja, ki škodujejo ugledu društva


41. člen

Častno razsodišče lahko članom združenja izreče naslednje disciplinske ukrepe:

- javni opomin
- izključitev

Zoper sklep častnega razsodišča se prizadeti član lahko v roku 15 dni pritoži na skupščino, kot drugostopenjski organ, ki o zadevi dokončno odloči.


IV. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE ZDRUŽENJA

42. člen

Viri dohodkov:

- članarina
- darila
- dohodek iz dejavnosti združenja in naslova materialnih pravic
- prispevki sponzorjev
- javna sredstva
- drugi viri.

43. člen

Materialno in finančno poslovanje vodi društvo na podlagi pravilnika o finančno-materialnem poslovanju, v katerem združenje določi način in obliko izkazovanja podatkov o finančnem poslovanju. Pravilnik mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva (standard 33).


44. člen

Morebitno premoženje združenja sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last združenja in so vpisane v knjigo inventure.

S premoženjem združenja upravlja upravni odbor.

Za odkup, ali odtujitev premičnine je potreben sklep upravnega odbora.

O odkupu ali odtujitvi nepremičnine odloča skupščina.


45. člen

Finančno poslovanje združenja poteka preko žiro računa pristojne agencije za plačilni promet ali banke.

Finančne listine podpisujeta blagajnik in predsednik društva, v njihovi odsotnosti pa osebi, ki ju pooblasti upravni odbor.


V. KONČNE DOLOČBE

46. člen

Združenje preneha:

- po sprejetem sklepu zbora združenja z večino prisotnih članov;
- s statusnim preoblikovanjem;
- z odločbo pristojnega upravnega organa po zakonu;
- v primeru stečaja združenja;
- z združitvijo ali pripojitvijo k drugemu združenju;
- na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja.


47. člen

V primeru prenehanja združenja pripadajo njegova sredstva Društvu za cerebralno paralizo otrok.


48. člen

Ta statut je sprejela skupščina preko e-glasovanja, dne 18.02.2019 in velja v skladu z zakonom od tega dne dalje, uporablja pa se, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z zakonom o društvih. S sprejetjem tega statuta prenehajo veljati vsa določila statuta z dne 17.04.1998.

Tajnik: dr. Zlata Čop, l.r. 

Predsednik: dr. Bojan Zorko, l.r.

* * *

Statut je bil potrjen s strani Upravne enote Ljubljana, dne 09.06.1998, pod št. JRO26-897/97.